free css templates

VITAJTE NA STRÁNKE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V OBCI CÍFER

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu najmä pre žiakov a zamestnancov školy.


CENNÍK A ÚHRADA STRAVNÉHO

Od 1.9.2019 sa mení výška stravného v zmysle všeobecne záväzných predpisov a nariadení.

Cenu obeda tvorí stravné a príspevok na réžiu. 

Výška stravného:

               Žiaci I. stupeň        -    1,15 €

               Žiaci II. stupeň       -    1,23 €

               Zamestnanci ŠJ    -    1,33 €

               Cudzí stravníci       -    1,33 €

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Cífer zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,30 € na jeden obed na žiaka.

Cudzí stravníci prispievajú sumou 1,21 € na jeden obed.

V súlade s §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume €1,20
za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu v školskej jedálni. 

Ak sú splnené podmienky na poskytnutie dotácie, zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie vo výške:

                 I.  stupeň  -  0,30€ / obed

                 II. stupeň  -  0,33€ / obed


Predpisy

REGISTRÁCIA STRAVNÍKOV

Na zaregistrovanie sa do školskej jedálne je nutné vyplniť a odovzdať prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii dolu pod textom.

Vyplnený a podpísaný formulár treba odovzdať v kancelárii školskej jedálne v budove obecného úradu, vstup z Cintorínskej ulice. Po úspešnom zaregistrovaní žiadateľ dostane email s prihlasovacími údajmi na stránku www.strava.cz, prostredníctvom ktorej bude mať prehľad o aktuálnom stave konta stravníka a kde sa môže odhlasovať zo stravy.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Zo stravy sa odhlasuje prostredníctvom portálu strava.cz na základe pridelených identifikačných údajov. Čas, do ktorého je možné odhlásiť stravníka:

   Po: do 7:00

   Ut: do 14:00 predchádzajúci deň (pondelok)

   St: do 14:00 predchádzajúci deň (utorok)

   Št: do 14:00 predchádzajúci deň (streda)

   Pi: do 14:00 predchádzajúci deň (štvrtok)


V deň po pracovnom voľne alebo sviatku sa odhlasuje ako v pondelok.

Návod na používanie aplikácie:

https://drive.google.com/open?id=1G4J2MLsB1C4FZCNtMh97juyujDmjAn2P


Vstup pre registrovaných stravníkov:

Obedy zadarmo

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR ustanovuje podmienky poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jednou z podmienok je účasť žiaka na vyučovaní. Školská jedáleň je samostatný právny subjekt, nemá automatický prístup k dochádzke žiaka v ZŠ, na evidenciu objednávok a stravného využíva program Stravné poskytovaný spoločnosťou Verejná informačná služba, s.r.o. Za účelom dodržania podmienok pre priznanie dotácie boli prijaté opatrenia, aby bola splnená podmienka sledovania dochádzky žiaka.

Stravník, resp. jeho zákonný zástupca má možnosť sledovať stravné konto v aplikácii Strava.cz.
Základné informácie:     

           - preddavkový systém - prihlásený stravník má automaticky objednanú stravu na celý mesiac, po otvorení nového mesiaca v aplikácii sa konto zníži o sumu predstavujúcu súčin aktuálnej ceny obeda /v rátane príspevku na réžiu/ a počtu pracovných dní prevádzky jedálne v danom mesiaci - aby konto nebolo záporné je potrebné uhradiť stravné vopred;

           - odhlasovanie - stravník si sleduje objednávky a odhlasuje sa zo stravy do 14:00 hod. dňa predchádzajúceho sledovanému dňu, resp. do 7:00 hod. ráno po sviatku/dni pracovného pokoja;

           - priznanie dotácie - dochádzka žiakov sa vyhodnocuje jedenkrát mesačne po skončení mesiaca a následne sa pripisuje na konto stravníka /spätne/. Ak sa žiak zúčastnil aspoň jednej vyučovacej hodiny a mal objednanú stravu, dotácia je priznaná;
           - absencia v škole - pokiaľ sa žiak nezúčastnil vyučovania, ale obed mal objednaný, dotácia sa mu neprizná - obed už bol uhradený pri otvorení mesiaca;
           - časový nesúlad - keďže dotácia sa pripisuje na konto stravníka až po skončení sledovaného mesiaca, konto sa dostáva do záporných hodnôt, nakoľko sa pred skončením mesiaca otvára ďalší mesiac a teda zúčtuje sa opäť plná výška stravného;
           - preddavok (zábezpeka) -  slúži na neodhlásené obedy v čase absencie žiaka v škole, no zároveň vyrovnáva zostatok stravného konta pri otvorení mesiaca, preto bola stanovená na sumu €30,- a platí sa pri prihlásení žiaka na stravovanie ako jednorazový poplatok - ak sa počas obdobia stravovania nevyčerpá, bude stravníkovi vrátená, pokiaľ je spotrebovaná na úhradu neodhlásených obedov, bude zákonný zástupca vyzvaný na doplnenie stavu konta;
           - príspevok na réžiu - v zmysle VZN obce Cífer č.5/2019 každý stravník čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov jedálne. Tento príspevok uhrádza stravník, resp. jeho zákonný zástupca za každý obed vo výške stanovenej vo VZN bez ohľadu na účasť žiaka na vyučovaní;
           - doplatok ku stravnému limitu - finančný limit na stravné pre žiakov II. stupňa je vyšší ako je výška dotácie, preto žiaci druhého stupňa doplácajú momentálne €0,03 na každý objednaný obed.KONTAKTY

Riaditeľka:
Email: riaditelsj@cifer.sk
Mobil:
+421 903 94 75 70Pre úhradu stravného
IBAN: SK8856000000005098338001
Email: ekonomsj@cifer.sk
Mobil:
+421 911 38 22 33
  • ADRESA

  • Školská jedáleň
  • Nám. A. Hlinku 31
  • 919 43 Cífer
  • IČO: 51278308
  • DIČ: 2120649652
  • IBAN: SK0856000000005098331002

Sledujte nás